Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego!

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie Krajowego (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) z dnia 05 lutego 2019 r. Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji otrzymało status OPP.

Działalność Organizacji Pożytku Publicznego reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Ust. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Taka zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia, które przełożą się na poprawienie wizerunku organizacji oraz dadzą jej nowe prawa i możliwości. To między innymi:

  1. Obok dotychczasowego obowiązku sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, będziemy zobowiązani do przygotowywania rocznego sprawozdania merytorycznego. Sprawozdanie to zamieszczane będzie w internecie na stronie:
    http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/.
  2. Nasze sprawozdania finansowe zamieszczać będziemy na naszej stronie internetowej: ruchkod.pl
  3. Będziemy jedną z wielu organizacji, na które – począwszy od 2020 r. – będziecie mogli przekazywać 1% swojego podatku składając roczną deklarację.
  4. Informacje o naszej działalności będą docierały do was dzięki publicznym środkom przekazu – radio i telewizji.
  5. Będziemy mogli korzystać również ze zwolnień podatkowych, a środki dotychczas na te daniny przeznaczane, kierować będziemy na naszą działalność statutową, dzięki czemu zwiększy się efektywność naszej działalności.
  6. Wreszcie OPP mają prawo do użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa czy samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach.

Dzięki większej przejrzystości i jawności naszego działania, uzyskaliśmy konkretne uprawnienia, dzięki którym łatwiej nam będzie prowadzić działalność statutową.

Przypominamy zatem, że Stowarzyszenie KOD realizuje następujące cele statutowe:
1) rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego,
2) wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo,
3) wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich,
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
5) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
6) przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji,
7) działalność mająca na celu upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli – określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera.
8) troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli powyższe cele działania są tobie bliskie, zachęcamy do zaangażowania się w naszą działalność. Deklarację członkowską możesz wypełnić tutaj: https://www.ruchkod.pl/dolacz-do-nas/

Nasze Stowarzyszenie w przeważającej mierze opiera się na nieodpłatnym zaangażowaniu wielu osób. Jednak do funkcjonowania organizacji potrzebne są nam konkretne środki. Dlatego członkinie i członków Stowarzyszenia prosimy o regularne opłacania składek, a wszystkich państwa prosimy o przekazywanie darowizn na naszą działalność.