KOMUNIKAT ZARZĄDU REGIONU KOD WIELKOPOLSKA

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI region Wielkopolska 

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że

I. Zarząd Komisaryczny oddziału wielkopolskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwałą o numerze ZRWlkp/2019/04/07/01 z dnia 07 kwietnia 2019 zwołuje Nadzwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków w dniu 27 kwietnia 2019 roku o godzinie 09.00 w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 8 w Klubie Pod Minogą I piętro.

II. Ustalony został następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Dyskusja oraz uchwałą NRWZCz w sprawie ilości członków Zarządu Regionu Stowarzyszenia.
 7. Wybór przewodniczącego zarządu, członków zarządu oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
  a. wybór przewodniczącego zarządu regionu,
  b. wybór pozostałych członków zarządu regionu,
  c. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, zgodnie z § 29 ust. 5 Statutu.
 8. Przyjęcie uchwał Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 9. Dyskusja nad sprawami różnymi Stowarzyszenia.
 10. Zamknięcie zebrania.

III. Na podstawie par. 45 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Nadzwyczajne Walne Regionalne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych danego regionu uprawnionych do głosowania. Wskazany przez Zarząd Regionu w niniejszym zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu, tj. zgodnie z uchwałą ZKWlkp/2019/04/07/01 o godzinie 10.00 tego samego dnia.
Nadzwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

IV. W związku z pkt 7 porządku obrad, tj. wyborami do ciał statutowych informujemy o możliwości zgłaszania kandydatur do wyborów Przewodniczącego Zarządu Regionu, wyborów składu Zarządu Regionu KOD Wielkopolska (4-6 członków w zależności od uchwały zawartej w p.6 porządku obrad) oraz wyborów uzupełniających listę delegatów regionu na Krajowy Zjazd Delegatów (stan na dzień 07 kwietnia 2019 – 4 mandaty do uzupełnienia w wyniku rezygnacji poszczególnych delegatów). Kandydatury można zgłaszać za pomocą formularza, który wraz z projektem regulaminu obrad dostępny jest jako załącznik do niniejszego komunikatu.

V. Odpowiednia uchwała wraz z złącznikami:

 1. Karta zgłoszenia Kandydata
 2. Projekt Regulaminu Obrad
  znajduje się na stronie wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji: https://wlkp.ruchkod.pl

Zarząd Komisaryczny KOD WLKP