List KOD do poznańskiej TVP

W dniu 11 września 2018 Zarząd Regionu w imieniu obywateli zrzeszonych w wielkopolskim oddziale naszego stowarzyszenia wysłał na ręce Pani Agaty Ławniczak – dyr. poznańskiego oddziału TVP pismo następującej treści:

Szanowna Pani,
 
Jako obywatele zaangażowani w życie publiczne – i płacący podatki, z których utrzymywane są publiczne media – nie możemy przyglądać się obojętnie łamaniu standardów dziennikarskich oraz tolerować propagandy partyjnej, uprawianej przez kierownictwo stacji i część dziennikarzy. Poznańska telewizja powróciła do najgorszych wzorów, rodem z poprzedniej epoki. Przestała być rzetelnym medium i stała się instrumentem manipulacji oraz partyjnej propagandy. 

Uważamy, że poznańska telewizja publiczna narusza zarówno standardy etyczne, zawodowe (dziennikarskie), jak też obywatelskie. Nasze oburzenie wywołuje to, że:
1) programy informacyjne i publicystyczne służą głównie prezentacji poglądów partii rządzącej i przedstawianiu w negatywnym świetle partii opozycyjnych (znajduje to wyraz zarówno w sposobie relacjonowania poszczególnych wydarzeń, jak też w ilości antenowego czasu poświęcanego promocji partii rządzącej i jej lokalnych działaczy);
2) wydarzenia relacjonowane są w sposób wybiórczy i stronniczy (za takie uważamy relacje z Czarnego Marszu kobiet, Łańcucha Światła, a ostatnio skandaliczną relację z konferencji kół naukowych studentów UAM);
3) telewizja lokalna nie informuje o inicjatywach ruchów społecznych (KOD-u, Obywateli RP, a także licznych inicjatyw tworzących obywatelską opozycję wobec działań partii rządzącej);
4) do programów nie są zapraszani goście reprezentujący poglądy nieakceptowane przez partię rządzącą (wielu z nich postanowiło z tego powodu bojkotować telewizję lokalną);
5) zwalniani są doświadczeni dziennikarze, aby promować tych, którzy będą posłusznie realizować polityczne polecenia (za takie uważamy wywiady „ze swoimi”, które przypominają najgorsze materiały propagandowe z okresu PRL-u);
6) Zarząd telewizji akceptuje i broni dziennikarzy posługujących się mową nienawiści, którzy w sposób kłamliwy i wulgarny relacjonują wydarzenia publiczne (chodzi m.in o sposób przedstawienia Marszu Równości, zorganizowanego przez środowiska LGBT, a także serię materiałów z tym związanych);
7) lansowane są „pseudoautorytety” związane ze środowiskiem AKO, które swoimi wypowiedziami (nie przeciwstawianymi innym opiniom) ośmieszają publiczne medium (do takich należą m.in wypowiedzi dr Marii Dąbrowskiej-Bąk);
8) stacja promuje klerykalny punkt widzenia, lansując wypowiedzi kontrowersyjnych duchownych (takich jak ks. Oko) nie przeciwstawiając ich komentarzy, innym opiniom;
9) większość programów publicystycznych dotyczących historii najnowszej, utrzymana jest w konwencji laurek albo akademii „ku czci”, co prowadzi co spłaszczenia prezentowanych treści i nie oddaje innych punktów widzenia (dotyczy to m.in sposobu przedstawiania bardzo złożonej i trudnej problematyki dotyczącej Żołnierzy Wyklętych).

Zarzuty te świadczą o tym, że poznańska telewizja jest „publiczna” tylko z nazwy. Nie odzwierciedla punktu widzenia różnych grup obywateli i promuje „jedynie słuszny” punkt widzenia partii rządzącej, pozostając jej propagandową tubą. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Obecna formuła kompromituje publiczne medium i prowadzi do spadku oglądalności. Jako obywatele i telewidzowie mamy prawo zapytać: czy obecne działania kierownictwa telewizji – oraz pewnej części jej dziennikarzy – nie są wymierzone w interes spółki? Patrząc na to jak poznańska telewizja łamie standardy dziennikarskie i społeczne mamy poczucie, że pieniądze – pochodzące z naszych podatków – służą do promowania działalności szkodliwej, wymierzonej w dobro publiczne.

Stanowczo się temu przeciwstawiamy i wzywamy kierownictwo poznańskiej telewizji do zaprzestania tej niedopuszczalnej działalności.

W imieniu obywateli zrzeszonych
w wielkopolskim Regionie Stowarzyszenia
Komitet Obrony Demokracji
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska