Sprawozdania RKR

25 stycznia 2021 r. posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF

12 lutego 2020 r. posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF

09 stycznia 2020 r. osiemnaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF

17 grudnia 2019 r siedemnaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF

06 listopada 2018 r. siedemnaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


17 maja 2018 r. Szesnaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


09 maja 2018 r. Piętnaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


13 kwietnia 2018 r. Czternaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


27 marca 2018 r. Trzynaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


15 marca 2018 r. Dwunaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


18 stycznia 2018 r. Jedenaste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF
Załącznik [Sprawozdanie z audytu wewnętrznego]: PDF


08 stycznia 2018 r. Dziesiąte posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


27 września 2017 r. Dziewiąte posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


20 i 26 czerwca 2017 r. Ósme posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


16 maja 2017 r. Siódme posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF

Załącznik: PDF


09 kwietnia 2017 r. Szóste posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


14 marca 2017 r. Piąte posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


01 marca 2017 r. Czwarte posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


22 lutego 2017 r. Trzecie posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Protokół: PDF


1 luty 2017 r. Drugie posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w pełnym składzie RKR w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD na ul. Zamkowej, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 •  działania związane z realizacją Uchwały ZRWLKP/ 2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyjaśnienia spraw dotyczących :
 • kwesty, która odbyła się w dniu 06 grudnia 2016 i zorganizowana została przez nieformalną grupę Fyrtel Zachodni, kwesty tak zwanej permanentnej, która odbywa się w sposób ciągły w Biurze Regionu.
 • tymczasowy regulamin Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 • propozycja zasad obiegu dokumentów dla Zarządu
 • wolne wnioski
 1. Komisja podjęła Uchwałę nr 3/2017 o składzie komisji ds. wyjaśnienie spraw, określonych w Uchwale numer ZRWLKP/2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r.
 2. Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z Markiem Krajewskim i Tomaszem Wojciechowskim, z której sporządzono notatkę. Po dyskusji postanowiono zwrócić się do Regionalnego Zarządu z następującymi zaleceniami:
  • Komisja uznaje, że naruszone została jedynie wewnętrzna instrukcja Stowarzyszenia KOD: Instrukcja przeprowadzenia zbiórki publicznej Komitetu Obrony Demokracji z dnia 30 września 2016, podpisana przez Piotra Chaborę, Skarbnika w Zarządzie Głównym KOD.
  • Komisja uznaje, że powstałe zaniedbanie było z jednej strony spowodowane brakiem doświadczenia organizatorów a z drugiej poważnymi zaniedbaniami na poziomie władz regionu w zakresie obiegu informacji i przestrzegania zasad postępowania. Np. wspomniana instrukcja do dziś nie jest dostępna w żadnym ze statutowych kanałów informacyjnych Stowarzyszenia. Usprawiedliwieniem może być wcześniejsze odwołanie Koordynatora Regionu i funkcjonowanie jedynie „zdalnego pełniącego obowiązki”.
  • Komisja proponuje, by Zarząd zwrócił się niezwłocznie do Marka Krajewskiego o wydanie zebranej kwoty i przedstawienie protokołu z jej przeliczenia po kweście oraz pisma wyjaśniającego przyczyny powstałego opóźnienia w realizacji zapisów wymienionej wyżej instrukcji.
  • Należy niezwłocznie uzupełnić dokumentację przeprowadzonej kwesty poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia do Zarządu Głównego wraz z kopią pisma wyjaśniającego przyczyny opóźnienia, przekazanego przez organizatorów kwesty.
  • Należy niezwłocznie przelać na właściwe konto bankowe Stowarzyszenia zebraną kwotę i wypełnić pozostałe obowiązki formalne, wynikające ze wspomnianej wyżej instrukcji.
 3. Sprawą ciągłej kwesty w biurze Zarządu Komisja zajmie się gdy będzie możliwe przeprowadzenie rozmowy z Agnieszką Bizugą.
 4. Omówiono projekt Tymczasowego regulaminu Pracy regionalnej Komisji Rewizyjnej i po uzgodnieniu i naniesieniu poprawek przyjęto Regulamin w drodze uchwały.
 5. Przeprowadzono wstępną dyskusję nad problemem obiegu dokumentów w Oddziale Regionalnym Stowarzyszenia i ustalono, że Dorota Motylińska przygotuje założenia do regulaminu obiegu dokumentów na kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Na tym posiedzenie zakończono / Dorota Motylińska/ / Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 3/2017 z dnia 01 lutego 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 7 pkt. 2 Regulaminu Pracy RKR, postanawia rozpatrzyć w pełnym składzie Komisji sprawy dotyczące:

 • kwesty, która odbyła się w dniu 06 grudnia 2016 i zorganizowana została przez nieformalną grupę Fyrtel Zachodni;
 • kwesty tak zwanej permanentnej, która odbywa się w sposób ciągły w Biurze Region,

które zostały wniesione do Komisji przez Zarząd Regionu KOD Wielkopolska Uchwałą numer ZRWLKP/2017/01/26/06 z dnia 26 stycznia 2017r. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia. / Dorota Motylińska/ / Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/

Uchwała nr 4/2017 z dnia 01 lutego 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna wprowadza tymczasowy Regulamin Pracy Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Załącznik do uchwały

/ Dorota Motylińska/ / Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/


23 stycznia 2017 Pierwsze posiedzenie RKR

W dniu 23 stycznia 2017, o godzinie 18:00 w biurze KOD Wielkopolska Regionalna komisja Rewizyjna odbyła swoje pierwsze spotkanie.

W punkcie pierwszym porządku obrad przeprowadzono zgodnie z § 22. pkt.3 Statutu wybór przewodniczącego RKR w głosowaniu tajnym.
 • Przewodniczącym został jednogłośnie Piotr A. Dybczyński.
 • Posiedzenie protokołowała Dorota Motylińska (dalej DM).
 • Komisja zdecydowała, że protokoły z posiedzeń Regionalnej Komisji Rewizyjnej (dalej RKR) będą sporządzane w wersji elektronicznej i papierowej. Wersja papierowa opatrzona podpisami członków RKR uczestniczącymi w zebraniu będzie przechowywana w biurze regionu. Każdy protokół w formie elektronicznej przesyłany będzie również do Przewodniczącego Zarządu Regionu w celu przekazania wszystkim członkom Zarządu.
 • Komisja zdecydowała, że z każdego swojego posiedzenia i wszelkiej innej aktywności będzie publikować sprawozdania i pełne treści podjętych uchwał.
  Publikowanie oryginałów protokołów (dostępnych oczywiście dla członków KOD) komisja uznała za niewskazane, ze względu na niejednokrotnie “wrażliwą” tematykę prac komisji.

 • Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej – komisja podjęła decyzję o pilnym opracowaniu tymczasowego Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej. Krzysztof Janczewski (dalej KJ) przedstawił wstępny projekt nad którym zebrani zobowiązali się popracować tak, żeby wersja końcowa mogła być uchwalona na kolejnym posiedzeniu RKR.
 • Piotr A. Dybczyński ( dalej PAD) zaproponował prowadzenie własnej strony internetowej RKR – członkowie podjęli decyzję o prowadzeniu takiej strony, gdzie będą umieszczone informacje o posiedzeniach Komisji oraz o podjętych uchwałach ( link do strony będzie mamy nadzieję dostępny na stronie KOD Wielkopolska). Strona będzie uruchomiona w ciągu tygodnia. Administratorem strony będzie Przewodniczący RKR Piotr Dybczyński, który zobowiązał się do nieodpłatnego wykonywania tej funkcji.
 • Komisja zwróciła się do Zarządu Regionu Wielkopolska (RW) o pilne uporządkowanie i ograniczenie dostępu do kluczy do biura regionu.
 • Komisja postanowiła skierować wniosek do Zarządu RW o udostępnienie dokumentacji finansowej oraz wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością od marca 2016 do dnia 21 stycznia 2017, niezbędnej do przeprowadzenia audytu działalności oddziału wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 stycznia 2017r.
 • Komisja zwróciła się do Zarządu, aby każdy wydatek w regionie był wykonywany na podstawie uchwały Zarządu RW.
 • Komisja sugeruje Zarządowi pilne opracowanie tymczasowego Regulamin Pracy Zarządu RW.
 • Komisja wnioskuje do Zarządu RW o opracowanie procedury obiegu dokumentów. Członkowie Komisji Rewizyjnej deklarują swoją pomoc.
 • Komisja zwraca się do Zarządu RW o powołanie komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątku stowarzyszenia (urządzeń, sprzętów i wyposażenia), którym dysponuje Region wg stanu na dzień 21.01.2017.
 • Komisja zwraca się do Zarządu RW z prośbą o udostępnienie dokumentów związanych z najmem lokalu Poznań ul. Zamkowa 7a/2.

Podjęte uchwały:

Uchwała Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017

Regionalna Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonego głosowania powołuje na Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej Piotra A. Dybczyńskiego.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
/Dorota Motylińska/
/Krzysztof Janczewski/
/Piotr A. Dybczyński/

Uchwała Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
nr 2/2017 z dnia 23 stycznia 2017

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę zobowiązującą Zarząd RW do:

 1. Udostępnienia w terminie 14 dni dokumentacji finansowej oraz wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością od marca 2016r do dnia 21 stycznia 2017r. niezbędnej do realizacji audytu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 stycznia 2017r.
 2. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu z natury w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.
 3. Do opracowanie procedury obiegu dokumentów w terminie 14 dni.
 4. Opracowanie tymczasowego Regulamin Pracy Zarządu RW w terminie 14 dni.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
/Dorota Motylińska/
/Krzysztof Janczewski/
/Piotr A. Dybczyński/