Wybory regionalne

Komunikat Przewodniczącej Prezydium Iwony Janickiej

KOD WIELKOPOLSKA – wyniki wyborów z dnia 21 stycznia 2017 r.

Zarząd Regionu
Sławomir Majdański – Przewodniczący Zarządu
Tomek Adamiec
Grazyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Izabela Milewska
Adriana Machowiak
Grzegorz Borys

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Tomasz Adamiec
Krzysztof Podemski
Piotr Gąsiorowski
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Krystyna Stachowiak
Piotr Dybczyński (po rezygnacji z funkcji zastąpiony przez Adrianę Machowiak)
Iwona Twardowska (po rezygnacji z funkcji zastąpiona przez Grzegorza Borysa)
Sławomir Majdański
Izabela Milewska
Elżbieta Marszałek

Regionalny Sąd Koleżeński
Piotr Gąsiorowski
Marek Mondry
Krystyna Stachowiak
Jolanta Wesołowska
Jerzy Ratajczak

Regionalna Komisja Rewizyjna
Dorota Motylińska
Piotr Dybczyński
Krzysztof Janczewski


Lista kandydatów do władz regionu i na Delegatów z dnia 19.01.2017 r.

Swoje kandydatury zgłosili:

Na Przewodniczącego Zarządu Regionu:

1. Sławomir Majdański

2. Zdzisław Kałek

3. Agnieszka Bizuga

Na członka Zarządu Regionu:

1. Tomek Adamiec

2. Joanna Darecka

3. Marek Krajewski

4. Katarzyna Strykowska

5. Sławomir Majdański

6. Grzegorz Borys

7. Elżbieta Marszałek

8. Grazyna Maria Ciesielska

9. Andrzej Zimowski

10. Adriana Machowiak

11. Jolanta Wesołowska

12. Izabela Milewska

13. Krzysztof Galbas

14. Michał Witkowski

Na członka Komisji rewizyjnej:

1. Krzysztof Janczewski

2. Andrzej Mańkowski

3. Darek Flitta

4. Piotr Dybczyński

5. Dorota Motylińska

Na członka Sądu koleżeńskiego:

1. Tomek Adamiec

2. Piotr Gąsiorowski

3. Jarosław Czetowicz

4. Jerzy Ratajczak

5. Paweł Bień

6. Włodzimierz Nawrocki

7. Mariusz Foltyniewicz

8. Krzysztof Maczasek

9. Mark Badziak

10. Krystyna Stachowiak

11. Marek Mondry

Na Delegata:

1. Tomek Adamiec

2. Joanna Darecka

3. Krzysztof Janczewski

4. Marek Krajewski

5. Sławomir Majdański

6. Katarzyna Strykowska

7. Grzegorz Borys

8. Elżbieta Marszałek

9. Krzysztof Podemski

10. Piotr Gąsiorowski

11. Andrzej Mańkowski

12. Zdzisław Kałek

13. Grazyna Maria Ciesielska

14. Izabela Milewska

15. Andrzej Zimowski

16. Piotr Dybczyński

17. Paweł Bień

18. Adriana Machowiak

19. Jolanta Wesołowska

20. Piotr Głowacki

21. Krzysztof Galbas

22. Iwona Twardowska

23. Jarosław Czetowicz

24. Krystyna Stachowiak

25. Agnieszka Bizuga

Joanna Darecka
Komitet wyborczy KOD Wielkopolska

21 stycznia 2017 odbędą się wybory do władz Regionu Wielkopolskiego KOD oraz delegatów na Walny Zjazd KOD w Klubie CITYZEN ul. Droga Dębińska 10c w Poznaniu. 21 grudnia 2016 otworzono listę zgłoszeń do Zarządu Regionu Wielkopolskiego KOD.

Do władz regionu zgłosili się następujący kandydaci:

Na przewodniczącego Zarządu:

– Sławomir Majdański

– Zdzisław Kałek

Na członka Zarządu:

– Tomasz Adamiec

– Joanna Darecka

– Marek Krajewski

– Katarzyna Strykowska

– Sławomir Majdański

– Grzegorz Borys

– Elżbieta Marszałek

– Grazyna Maria Ciesielska

– Andrzej Zimowski

– Adriana Machowiak

– Jolanta Wesołowska

– Izabela Milewska

– Krzysztof Galbas

Na członka Komisji Rewizyjnej:

– Krzysztof Janczewski

– Andrzej Mańkowski

– Darek Flitta

– Piotr Dybczyński

Na członka Sądu Koleżeńskiego:

– Tomasz Adamiec

– Piotr Gąsiorowski

– Jarosław Czetowicz

– Jerzy Ratajczak

– Paweł Bień

– Włodzimierz Nawrocki

Na delegata:

– Tomasz Adamiec

– Joanna Darecka

– Krzysztof Janczewski

– Marek Krajewski

– Katarzyna Strykowska

– Sławomir Majdański

– Grzegorz Borys

– Elżbieta Marszałek

– Krzysztof Podemski

– Piotr Gąsiorowski

– Andrzej Mańkowski

– Zdzisław Kałek

– Grazyna Maria Ciesielska

– Izabela Milewska

– Andrzej Zimowski

– Piotr Dybczyński

– Paweł Bień

– Adriana Machowiak

– Jolanta Wesołowska

– Piotr Głowacki

– Krzysztof Galbas

(lista będzie aktualizowana)

Zamknięcie listy kandydatów nastąpi po przekazaniu wszystkich kandydatur zgodnie z wymogami w dniu 21.01.2017 r. przewodniczącemu Zebrania.

Sposób zgłaszania kandydatów do regionalnych władz KOD określony jest w Projekcie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” w § 11:

Kandydatów do regionalnych władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów pisemnie zgłaszają przewodniczącemu zebrania członkowie zwyczajni należący do struktur danego regionu, podając swoje imię i nazwisko, a także imię i nazwisko kandydata z określeniem proponowanej funkcji, potwierdzone zgodą na kandydowanie wskazanego kandydata według wzoru, stanowiącego załącznik do regulaminu.

Kandydatury wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń.

Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów przed otwarciem regionalnego walnego zebrania Pełnomocnikowi. Pełnomocnik sporządza listę według kolejności zgłoszeń i przekazuje ją przewodniczącemu zebrania.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie i porządek obrad

Regulamin RWZC

Formularz zgłoszenia kandydata

Regionalne Oddziały Stowarzyszenia Uchwała Zarządu z 17.11.2016

Harmonogram wyborów regionalnych i zjazdu krajowego z 17.11.2016

Bieżące informacje będą też zamieszczane na głównej stronie internetowej KOD:

www.ruchkod.pl

oraz

www.wlkp.ruchkod.plZAWIADOMIENIE

Jako pełnomocnik do spraw organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu wielkopolskiego, na podstawie uchwały nr ZG/2016/12/15/2 Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania pierwszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Wielkopolskim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia, w związku z § 18 ust. 3 Statutu stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zawiadamiam, że Regionalne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu wielkopolskiego odbędzie się:

w dniu 21 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

w sali Klubu CITYZEN przy ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu.

W przypadku, gdyby Regionalne Walne Zebranie Członków nie mogłoby się odbyć w powyższym terminie z powodu braku wymaganego quorum, Regionalne Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 21 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 w miejscu wskazanym powyżej (§ 46 ust. 6 Statutu).

Projekt regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” jest dostępny na stronie www.ruchkod.pl/wybory-kod-2017/

W załączeniu proponowany porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”

Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia
„Komitet Obrony Demokracji” regionu wielkopolskiego

Agnieszka BizugaPorządek obrad
I Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia
„Komitet Obrony Demokracji”

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
  1. Wybór prezydium Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
  1. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  1. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
  1. Wybór władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
   a. wybór przewodniczącego,
   b. ustalenie liczby członków zarządu regionu,
   c. wybór członków zarządu regionu,
   d. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
   e. wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
   f. wybór Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
  1. Przyjęcie uchwał Regionalnego Walnego Zebrania.
  1. Sprawy różne.
 1. Zamknięcie zebrania.


Komunikat biura prasowego KOD WLKP dotyczący regionalnego zjazdu członków stowarzyszenia.
12.09.2016 r.

Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie wielkopolskim, zgodnie z treścią
Uchwały ZG/2016/09/09/2 z dnia 9 września 2016 roku
” 4. zmienić treść punktu 2 uchwały Zarządu Głównego z dnia 9 sierpnia 2016r. numer ZG/2016/08/09/3, nowa treść punktu 2 brzmi:
2. zwołać regionalny zjazd członków stowarzyszenia z terenu działania oddziału na dzień 09.10.2016 r w Poznaniu,”
otwieram procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego KOD.
Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób wysyłając zgłoszenie na adres [email protected] od dnia 13 września 2016 roku. Lista jest zamykana 2 października 2016 roku o północy.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer pesel, funkcję do której zgłoszona jest kandydatura oraz należy dołączyć zgodę na kandydowanie.
Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 3 października 2016 roku.
Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się 9 października 2016 roku.

Pełnomocnik ZG KOD w Województwie Wielkopolskim
Zbigniew ZawadaKomunikat Biura Prasowego KOD Wlkp.
7.09.2016 r.

7 września Zarząd Główny Stowarzyszenia KOD podjął decyzję o odwołaniu wyborów w dniu 18 września w regionie Wielkopolskim.
Zmiany terminów dotyczą również innych regionów: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego.
Jak podał wczoraj w komunikacie Radomir Szumełda:
” Niestety, z przyczyn technicznych Biuro Zarządu i Dział Członkowski w Warszawie, nie zdołały poinformować w terminie wszystkich członków stowarzyszenia o terminach walnego zgromadzenia w tych regionach. W związku z tym, aby spełnić statutowe wymogi i zapewnić wszystkim naszym członkom możliwość zapoznania się z informacją o planowanym walnym zgromadzeniu, jesteśmy zmuszeni zmienić daty walnych zjazdów regionalnych.”
Nowy termin wyborów zostanie podany do wiadomości niezwłocznie po ustaleniu daty przez zarząd Główny i Pełnomocnika ZG regionu Wielkopolska.

W związku z tym zostaje zawieszony Harmonogram Walnego Zjazdu Członków KOD Regionu Wielkopolska.

Zarząd Główny we współpracy z koordynatorami ustali nowe terminy wyborów, przekaże także wszelkie niezbędne informacje na temat procesu wyborczego.

Najnowsze informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.ruchkod.pl/category/czlonkowie/komunikaty/region-wielkopolski/

wybory-regionalne-kod-2016