Zapraszamy na spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim

Zapraszamy na kolejny wykład Latającego Uniwersytetu Demokracji w Poznaniu, organizowany przez Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska.
Będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja Rzeplińskiego, obrońcę praw człowieka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2016, sędziego konstytucyjnego w stanie spoczynku.
Wykład otwarty „Naród polski w Konstytucji Rzeczpospolitej” odbędzie się w Poznaniu, w dniu 19 kwietnia 2018 r., o godz. 19:00, w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, przy ul. Umultowskiej 89A.

Prof. Rzepiński – pytany o teść wykładu – odpowiedział następująco:

Trybunał Konstytucyjny kontrolując konstytucyjność spenalizowania w kodeksie wykroczeń (art. 49§1) lekceważenia Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnych organów, stwierdził m.in., że
„…ustrojodawca traktuje naród polski (pisany małymi literami) jako wspólnotę nie tyle etniczną (w ścisłym znaczeniu „wspólnoty krwi”, co byłoby bezprzedmiotowe wobec migracji i mieszania się różnych narodowości zarówno w wielonarodowej I i II Rzeczypospolitej, jak i w wyniku wojen i przemarszów obcych armii), ile kulturową.
Tę zaś definiuje się jako trwającą przez pokolenia wspólnotę związaną wielorakimi więziami – między innymi krwi, języka, kultury, religii, w której w różnych okolicznościach i czasach poszczególne z tych więzi uznawane są za pierwszoplanowe.”
(zob. wyrok z 21 września 2015 r. w sprawie K 28/13).
Trybunał orzekł o zgodności tego przepisu z art. 54.1 w zw. z art. 31.3 Konstytucji oraz z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Czy miał rację?

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński urodził się 26 listopada 1949 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1990 r. doktora habilitowanego. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym.
Po studiach został aplikantem Prokuratury Powiatowej w Garwolinie i w 1972 r. podjął studia doktoranckie z zakresu kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 1991 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Ośrodka Badań Praw Człowieka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był m.in. ekspertem Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ “Solidarność”, w ramach którego przygotował projekt Kodeksu karnego wykonawczego oraz projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wykładał również w DePaul University w Chicago oraz w Saint Louis University.
W 1990 r. był inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności, przedstawionego przez grupę członków Komitetu Helsińskiego w Polsce i w listopadzie 1992 r. przedłożonego przez Prezydenta RP Sejmowi jako projekt ustawy konstytucyjnej. Był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości gdzie pracował w zespole ds. kodeksu karnego wykonawczego. W latach 1992-1993, na prośbę Prezydenta RP, przygotował wraz trzema innymi autorami, projekt Konstytucji RP. Był również m.in. członkiem helsińskiego ruchu obrony praw człowieka (Komitet Helsiński w Polsce oraz zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu, Komitetu Bioetycznego Rady Europy. W latach 2005-2008 był członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.
Współpracował m.in. z Chicago University Law School Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, instytutami Maxa Plancka (für ausländische und internationales Strafrecht we Fryburgu; für europäische Rechtsgeschite we Frankfurcie n/Menem oraz für ausländische öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu) oraz z Constitutional and Legal Policy Institute Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego w Budapeszcie. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Osnabrueck (Niemcy).
W 1990 r. był doradcą do spraw reformy prawa penitencjarnego dyrektora więziennictwa, a w latach 1998-2000 doradcą prawnym ministra-koordynatora ds. służb specjalnych. Od 2001 do 2005 r. był doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Był ekspertem Departamentu Monitoringu Praw Człowieka przy Sekretarzu Generalnym Rady Europy, ekspertem ONZ ds. zapobiegania przestępczości oraz ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu konstytucyjnych praw człowieka, sądownictwa, kryminologii, więziennictwa, zbrodni państwa, kary śmierci, polityki kryminalnej porównawczej, prawa policyjnego, korupcji oraz opinii prawnych przedstawionych komisjom parlamentarnym, Sądowi Najwyższemu, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, Trybunałowi Konstytucyjnemu.
W latach 2007-2016 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a od 2010 do 2016 r. Prezes TK.
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/2229-andrzej-rzeplinski/

Serdecznie zapraszamy

Latający Uniwersytet Demokracji
Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska