Zapraszamy na wykład LUD: „70 lat praw człowieka – czas na emeryturę?”

Latający Uniwersytet Demokracji ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty prof. zw. dr. hab. Zdzisława Kędzi, specjalisty prawa konstytucyjnego i praw człowieka oraz prof. UAM dr hab. Hanny Suchockiej byłej premier RP, honorowej przewodniczącej Komisji Weneckiej „70 lat praw człowieka – czas na emeryturę?”, który odbędzie się w środę, 27.03.2019 o godz. 18:00 w siedzibie Fundacji Malta, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu (1 piętro).

Wykład będzie dotyczył znaczenia przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla rozwoju demokracji i państwa prawa w świecie i w Polsce. W trakcie wykładu i w dyskusji podjęta zostanie kwestia, na ile te dokumenty zachowują swoją aktualność jako źródło inspiracji, katalog wartości współczesnej cywilizacji i jako odpowiedź na wyzwania związane z globalizacją i kryzysem legitymacji porządku demokratycznego na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia jest specjalistą prawa konstytucyjnego i praw człowieka, profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; wykłada w wielu instytucjach naukowych w kraju i za granicą. Był Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 2005 – 2013, a także ekspertem podczas obrad Okrągłego Stołu oraz doradcą Sejmu, Senatu i doradcą konstytucyjnym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Solidarność podczas transformacji ustrojowej, starszym doradcą Ministra Spraw Zagranicznych, doradcą Rzecznika Praw Obywatelskich i instytucji międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka.

Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ, a w latach był 2012-2014 jego przewodniczącym. Od 2016 r. jest prezydentem Globalnego Kampusu Praw Człowieka (wcześniej Europejskie Międzyuniwersyteckie Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji) z siedzibą w Wenecji, który jest siecią ponad stu uniwersytetów ze wszystkich kontynentów. W przeszłości był m.in. Dyrektorem Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ.

W sierpniu 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego, które jest „obywatelskim centrum analiz prawnych oraz społecznością ludzi zaangażowanych w budowanie Polski praworządnej, w której władza działa w granicach prawa, dla dobra publicznego, przestrzegając praw i wolności obywatelskich oraz zobowiązań międzynarodowych”.

Prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka pochodzi z Pleszewa, jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykładała w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UAM (1972-1990), a także na Wydziale Prawa Świeckiego i Kanonicznego KUL. Była adiunktem w Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 2013 roku powróciła do pracy na Wydziale Prawa UAM, gdzie w latach 2015-2018 była kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Niezależnie od pracy zawodowej pełniła ważne funkcje polityczne.

W 1980-1985 poseł na Sejm z ramienia SD. Znalazła się wówczas w niewielkiej grupie opozycyjnej, głosując m.in. przeciwko delegalizacji Solidarności w 1982 r. W czerwcu 1989 r. wybrana do Sejmu z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Solidarność.

Od 1990 r. związana była z instytucjami i przedsięwzięciami Rady Europy. W latach 1991-1997 była członkiem polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w latach 1991-1992 była wiceprzewodniczącą tego Zgromadzenia. Od 1990 – 2016 r. członek Europejskiej Komisji Demokracja poprzez Prawo, tzw. Komisji Weneckiej. Trzykrotnie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tej Komisji. Obecnie od 2016 r. jest honorową przewodniczącą tej Komisji.

W latach 1992-1993 Prezes Rady Ministrów. W latach 1997-2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Posłem była nieprzerwanie od 1989 do 2001 r. w 2001 r. zrezygnowała z kandydowania do Sejmu i została nominowana na stanowisko ambasadora przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich, którą to funkcję pełniła do 2013 r.

Odznaczona Orderem Orła Białego i Francuską Legią Honorową.

Link do wydarzenia fb: https://www.facebook.com/events/1048720272005162/

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji
Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska