Zaproszenie – I Walne Zebranie Członków GL KOD Kalisz

Uchwała numer ZRWLKP/2017/09/18/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 18 września 2017 r.

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

1) Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ w dniu 4 października 2017 r., o godzinie 17.00 w Kaliszu, Restauracja KTW, Park 2.

2) W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.

3) Na podstawie par. 63 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu.

HARMONOGRAM

Otwarcie listy kandydatów do zarządu grupy lokalnej nastąpi na dwa tygodnie przed terminem zebrania grupy lokalnej. Kandydatów można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Zamknięcie listy kandydatów do zarządu grupy lokalnej nastąpi w dniu zebrania grupy lokalnej.

Opublikowanie listy kandydatów nastąpi następnego dnia po dniu zamknięcia listy kandydatów. Lista kandydatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej wlkp.ruchkod.pl.

ZGODA NA KANDYDOWANIE

Każdy kandydat/-ka na członka/-inię Zarządu Grupy Lokalnej zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania oraz złożenia zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem.

PORZĄDEK OBRAD LOKALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Porządek obrad lokalnego zebrania członków powinien obejmować:

1) otwarcie obrad z potwierdzeniem kworum lub zdolności do podejmowania uchwał,

2) wybór prezydium wraz z określeniem jego liczebności,

3) przyjęcie regulaminu obrad zebrania członków [PROJEKT],

4) przyjęcie porządku obrad lokalnego zebrania członków ,

5) ustalenie liczebności zarządu grupy lokalnej,

6) wybór członków zarządu grupy lokalnej,

7) wybór delegatów za regionalne walne zebranie delegatów.

Porządek obrad lokalnego zebrania członków może obejmować również inne sprawy będące w kompetencjach zebrania członków grupy lokalnej zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.