Zawiadomienie o Zwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI Region Wielkopolska

Zawiadomienie o Zwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI Region Wielkopolska
W związku z upływem kadencji ciał statutowych Regionu Wielkopolska Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

I. Zarząd oddziału wielkopolskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwałą o numerze ZRWLKP2/2019/12/03/01 z dnia 03 grudnia 2019 zwołuje Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków w dniu 18 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 8 w Klubie Pod Minogą I piętro.
II. Ustalony został następujący porządek obrad Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Wybór prezydium Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków
  3.1. wybór Przewodniczącego Zebrania
  3.2. wybór Zastępcy Przewodniczącego Zebrania
  3.3. wybór Sekretarza Zebrania
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie ciał statutowych
  6.1. sprawozdanie Zarządu Regionu
  6.2. sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
  6.3. sprawozdanie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
 7. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań z p. 6 porządku obrad
 8. Dyskusja oraz uchwałą ZRWZCz w sprawie ilości członków Zarządu Regionu Stowarzyszenia
 9. Wybór Przewodniczącego Zarządu Regionu, członków regionalnych ciał statutowych oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
  9.1. wybór Przewodniczącego Zarządu Regionu
  9.2. wybór członków Zarządu Regionu
  9.3. wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej
  9.4. wybór członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
  9.5. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, zgodnie z § 29 ust. 5 Statutu
 10. Wystąpienie nowego Przewodniczącego Zarządu Regionu
 11. Przyjęcie uchwał Zwyczajnego Regionalnego Zebrania Członków
 12. Dyskusja nad sprawami różnymi Stowarzyszenia
 13. Zamknięcie zebrania

III. Na podstawie par. 45 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Zwyczajne Walne Regionalne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych danego regionu uprawnionych do głosowania. Wskazany przez Zarząd Regionu w niniejszym zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu, tj. zgodnie z uchwałą ZRWLKP2/2019/12/03/01 z dnia 03 grudnia 2019  o godzinie 11.00 tego samego dnia.
Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

IV. W związku z pkt. 9 porządku obrad, tj. wyborami do ciał statutowych informujemy o możliwości zgłaszania kandydatur do wyborów Przewodniczącego Zarządu Regionu, wyborów składu Zarządu Regionu KOD Wielkopolska (liczba członków zależna od uchwały zawartej w p.8 porządku obrad), wyborów składu Regionalnej Komisji Rewizyjnej, wyborów składu Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz wyborów Delegatów Regionu na Krajowy Zjazd Delegatów. Kandydatury można zgłaszać za pomocą formularza, który wraz z projektem regulaminu obrad dostępny jest jako załącznik do niniejszego komunikatu. Zgłoszenia można wysyłać na adres [email protected]

V. Odpowiednia uchwała wraz z złącznikami:
1.Karta zgłoszenia Kandydata
2.Projekt Regulaminu Obrad
znajduje się na stronie wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji: https://wlkp.ruchkod.pl